Các khóa học

Khoá học cho Giám đốc chức năng

Giám Đốc Kinh Doanh

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận.

Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của bộ phận kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc.

Xem ngay
Giám Đốc Kinh Doanh
Khoá học cho Giám đốc chức năng

Giám đốc tài chính

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận tài chính - kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận

Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

Khoán thực hiện văn hoá doanh nghiệp và bộ phận Tài chính - Kế toán, khoán theo khối lượng công quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hoá đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

Học viên có tư duy tổ chức bộ phận Tài chính - Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về tài chính và bảo mật của hệ thống.

Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và doanh nghiệp.

Xem ngay
Giám đốc tài chính
Khoá học cho Giám đốc chức năng

Giám đốc nhân sự

Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.

Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống.

Xem ngay
Giám đốc nhân sự