Các khóa học

Khoá học cho CEO

Chương trình CEO Master

Giúp CEO biết thiết kế, đóng gói doanh nghiệp

Nhân bản, xây chuỗi, mở rộng doanh nghiệp

Cấu trúc vốn và định hướng IPO cho doanh nghiệp

Giúp CEO có thể khám, bắt và chữa bệnh cho mọi doanh nghiệp

Xem ngay
Chương trình CEO Master
Khoá học cho CEO

CEO quản trị

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thống các thông số, để kiểm soát sức khoẻ doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của doanh nghiệp, để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc phán đoán.

Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng "Cơ chế khoán toàn diện".

Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

Xem ngay
CEO quản trị